Història

Història2018-12-12T18:19:17+00:00

Història

Aigües de Matadepera va ser constituïda a Terrassa el 15 de desembre de 1943, pels senyors Ramon Codina Viver, Francesc Arnau Gorina i Francesc i Miquel Codina Izard, per donar un ús a l’aigua sobrant de les prospeccions per a regadiu de les seves finques de Matadepera. Amb el cabal sobrant la societat va iniciar la seva activitat abastant les llars del casc urbà de Matadepera i alguna casa dels afores.

Els anys 50 i 60 del segle XX el municipi viu un important període de creixement amb la construcció de diverses urbanitzacions, fet que comporta una ampliació de la xarxa d’aigua per garantir el subministrament als carrers de l’eixample i, posteriorment, a les zones de l’extraradi. Degut al creixement urbanístic i a l’augment del nombre d’abonats es construeix una nau al solar on es troba el Pou Codina per a utilitzar-la com a taller i magatzem. Per tal d’oferir un millor servei, l’any 1968 s’amplien les instal·lacions i es construeixen les actuals oficines adossades a la nau.

ELS RECURSOS HÍDRICS

Durant els primers anys, Aigües de Matadepera s’abastava de cabals propis procedents del Pou Arnau i del Pou Codina. Amb el creixement poblacional aquests cabals es van convertir en insuficients i es va recórrer a la compra d’aigua a través dels pous Riera, Pascual i Muntanyeta, entre d’altres, i a l’aliança amb Mina, Aigües de Terrassa. D’altra banda, diverses urbanitzacions s’abastien mitjançant la cooperativa Suministros de Agua del Alto Vallés, iniciativa d’Antoni Barata, que es proveïa d’aigua de diversos pous de la comarca.

La relació amb Mina, Aigües de Terrassa s’inicia l’any 1949 en un període on va ser necessari comprar aigua fora del municipi. Posteriorment, el 1967 es va fer una ampliació de cabal. Va ser l’any 1993 quan, fruit de la seva voluntat de desenvolupament i creixement més enllà de l’àmbit local, i sempre amb l’aquiescència de l’Ajuntament de Matadepera, Mina adquireix la participació majoritària d’Aigües de Matadepera al comprar les accions de la família Serra, màxima accionista des dels anys 60.

L’AUGMENT DEMOGRÀFIC I LA CANONADA EN ALTA

L’arribada de la democràcia obre un nou capítol en la història de la companyia. L’any 1976 l’Ajuntament de Matadepera entra a formar part del consell d’administració i s’instal·len comptadors a tots els clients. En aquell moment el municipi inicia un període de desenvolupament, passant de 800 habitants fins els gairebé 9.200 que hi viuen a l’actualitat.

L’any 1994 destaca per la compra per part d’Aigües de Terrassa de les instal·lacions del Girbau per abastir algunes urbanitzacions de Matadepera i per la concessió a Aigües de Matadepera del subministrament en baixa, amb la unificació de la gestió i les tarifes en tot el municipi i la dotació d’un capdavanter sistema de telecontrol. Un any després, el 1995, l’Ajuntament de Matadepera consolida la seva posició en el capital social amb una ampliació de capital amb la que assoleix gairebé un 20% de la companyia. Així mateix, per tal d’assegurar els cabals necessaris al municipi, atorga la concessió per a l’explotació i gestió d’una nova canonada en alta des de Terrassa.

LA TECNOLOGIA I EL SEGLE XXI

El segle XXI ha estat marcat per la sectorització, la renovació de la xarxa i la instal·lació de comptadors equipats amb telelectura. L’any 2014 es va fer una adequació tarifària atenent els paràmetres de consum de cada habitatge. Un any després, Aigües de Matadepera i l’Ajuntament de Castellar del Vallès signen la compra venda de la xarxa d’aigua a Can Font i Ca n’Avellaneda. L’any 2017 Aigües de Matadepera compta amb més de 3.600 clients.