L’aigua

L’aigua2018-12-12T18:31:17+00:00

L’aigua

Innovem per garantir la màxima qualitat de l’aigua

Per tal de portar aigua sana i de qualitat a les llars, Aigües de Matadepera fa uns exhaustius controls analítics diaris repartits entre tots els punts de xarxa de distribució, dipòsits, Estació de Tractament d’Aigües Potables (ETAP) i aigua crua de les captacions, complint amb escreix la normativa vigent cada cop més exigent que garanteix la qualitat de l’aigua.

L’aigua d’Aigües de Matadepera passa per les següents fases abans d’arribar a les aixetes dels seus clients:

Etapes del cicle de l’aigua

La captació 

Darrera l’aixeta que utilitzem cada dia s’amaga un ampli món de bombes, canonades, dipòsits i el treball importantíssim de molts homes i dones que, diàriament, fan el miracle de captar l’aigua i dur-la fins a les nostres llars, indústries i ciutats.

El procés de tractament i conducció de l’aigua es diu proveïment, i comença, normalment, a molta distància de casa, amb la captació de l’aigua d’un embassament, a partir de la que brolla d’un aiguaneix, o bé de la que flueix per un riu.

La captacióLa potabilització

Independentment de quina sigui la font de subministrament, se sol conduir l’aigua fins a una planta potabilitzadora. Encara que aparentment estigui neta, arrossega impureses i microbis que han d’ésser eliminats per tal d’obtenir-ne la qualitat suficient com per beure-la sense por o risc. Això s’aconsegueix a la planta potabilitzadora.

En aquesta planta tenen lloc diferents processos. Es comença eliminant aquelles partícules sòlides que porta l’aigua en suspensió, com ara granets de sorra, pols, etc. Per aconseguir això, normalment se la fa passar a través de filtres especials, i s’hi afegeixen després uns productes anomenats coagulants per retenir les partícules (o impureses) més lleugeres. A continuació es passa a les cubetes de sedimentació i és filtrada novament. Per millorar l’olor i el gust s’hi sol afegir, junt amb els coagulants, carbó activat finalment polvoritzat.

Una vegada acaba la potabilització física i química, té lloc, a la mateixa planta, la depuració bacteriològica. El seu objectiu és eliminar els diferents microorganismes que poden ésser causa de malalties. El procediment que s’utilitza consisteix a afegir a l’aigua ja filtrada clor, sol o amb amoníac. També es pot utilitzar per a la depuració bacteriològica ozó, o bé exposar l’aigua a raigs ultraviolats.

La potabilitzacióLa distribució

Acabada la potabilització física, química i bacteriològica, encara falta molt camí per recórrer fins que l’aigua arriba a casa.

La planta potabilitzadora està connectada amb la xarxa de distribució, que es compon de canonades que transporten l’aigua on es necessita, de dipòsits que, a més d’emmagatzemar aigua, regulen la seva pressió a les canonades depenent de les variacions de consum durant les 24 hores del dia, i d’estacions de control de qualitat, on es revisa la qualitat de l’aigua a diferents punts de la xarxa.

Com es pot veure, cal un complex sistema per fer possible que, sense moure’ns de casa i només obrint i tancant una aixeta, obtinguem l’aigua que necessitem.

La distribucióEl sanejament

L’aigua que és utilitzada per a usos diversos per part de la població, comerços i indústries cal tractar-la a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) abans de retornar-la al medi natural per tal de preservar-lo. Una EDAR és, per tant, una instal·lació essencial dintre del cicle de l’aigua que tracta l’aigua que hem utilitzat i la retorna a les lleres en les millors condicions, possibilitant el normal desenvolupament de la vida en el medi natural.

Recollida
DepuracióEl procés de depuració de l’aigua residual i de tractament del fang és complex i necessita una gestió acurada, però es pot resumir en quatre fases: pretractament, tractament primari o tractament fisicoquímic, tractament secundari o tractament biològic, i un tractament terciari si volem reutilitzar l’aigua depurada per a usos com el reg, la neteja de carrers o determinats processos industrials.

Reutilització
Restitució